Aviso legal

Obxecto e introdución

Esta web ten como obxectivo dar a coñecer as actividades e produtos que desenvolve a marca Sementares.

Este documento establece as condicións que rexen o uso deste sitio web. Utilizándoo, vostede declara a súa conformidade cos presentes termos e coas nosas Políticas de Protección de Datos e Cookies. Se vostede non está de acordo con todos os termos e Políticas de Protección de Datos e Cookies, non deberá usar esta web.

Se ten algunha dúbida relacionada coas Condicións de Uso ou coas Políticas de Protección de datos poden contactarnos a través das nosas canles de contacto.

Sementares, S.L. CIF: B-16956237
Rexistro mercantil de Pontevedra, tomo 4379, folio 45, folla 68958.
Domicilio social: Poio (A Caeira), Illa de Tambo nº 5. C.P. 36005.
Teléfono: +34 604 042 297
Correo: info@sementares.com

Política de confidencialidade e privacidade

Todos os contidos deste portal Web (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos?) son propiedade de Sementares sen que poidan entenderse cedidos ao usuario. Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o previo e expreso consentimento por escrito a empresa (info@sementares.com).

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Sementares.

En ningún caso entenderase que, polo acceso a este portal web, o usuario obtén licenza ou autorización para a utilización, máis aló do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes no portal web nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial.

Salvo autorización expresa por escrito, non se permite o establecemento de dispositivos técnicos de ligazón que desde páxinas de terceiros dean acceso directo ás páxinas de Sementares.

Este portal web pode conter dispositivos técnicos de ligazón(s) a páxinas externas, sobre as cales Sementares non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso.

Sementares non pode garantir a ausencia de virus informáticos ou de calquera outro compoñente ou condición prexudicial no noso portal web ou nos servidores que os fan dispoñibles.

Sementares exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico español, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que acompañen ao ou se deriven do uso deste portal web.Sementares se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web (especificacións, fotografías?), da configuración e presentación deste e das condicións de acceso.

Sementares non é responsable de calquera dano directo ou indirecto que poida ocasionar a exactitude, veracidade ou exhaustividad da devandita información, ou o uso que del poida facerse.

Sementares se reserva a facultade de almacenar as direccións IP dos usuarios que acceden ao portal Web para a creación de estatísticas de acceso, coñecer os movementos dos usuarios e acumular información demográfica ampla en conxunto. Esta información é almacenada o tempo máximo que esixe a lei.

Política de protección de datos de carácter persoal

Sementares, na súa condición de responsable de tratamento, infórmalle que os datos solicitados no Sitio web serán tratados conforme á lexislación en materia de protección de datos, e particularmente conforme ao disposto en Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril.

finalidade do tratamento é a de xestionar os contactos e clientes da entidade, o que inclúe o envío de información, elaboración de orzamentos, ou calquera cuestión relacionada coas actividades que se desenvolven.

As categorías de datos que serán incluídos nos rexistros da empresa corresponderán a datos de identificación, direccións postais ou electrónicas, números de conta bancaria. Estes datos serán tratados durante o tempo que dure a relación establecida coa entidade ou ata que ud. exercite os seus dereitos de baixa ou supresión. Sementares cumpre coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, comprometéndose a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade descrita, estando lexitimada polo consentimento que expresamente nos outorga ao aceptar estas condicións. Este consentimento pódeo retirar ud. en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento con carácter previo á súa retirada.

Os seus datos non serán transferidos nin cedidos a terceiros fóra dos casos expresamente previstos en materia de protección de datos ou baixo o seu consentimento expreso.

Infórmaselle que pode exercitar os seus dereitos de acceso aos datos, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, oposición ao mesmo, así como a portabilidade dos seus datos, dirixíndose a Sementares á dirección de correo electrónico info@sementares.com, coa referencia “Protección de datos Sementares”.

Infórmaselle tamén que ten dereito a presentar a correspondente reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

©SEMENTARES
Todos os dereitos reservados.